คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.อ.


Last Update: 2565/01/06

สมัครสมาชิก กสพ.

เปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสม

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

แผนการลงทุน/ยอดเงิน กสพ.

อื่น ๆ


สมัครสมาชิก กสพ.


ใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ที่ผู้สมัครได้ยืนยันและส่งข้อมูลใบคำขอเรียบร้อยแล้วจะตรวจสอบได้อย่างไร ?


ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประวัติใบคำขอ" โดยการยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ที่ผู้สมัครได้ยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วในส่วนของผู้สมัครจะต้องได้รับอีเมลจากระบบว่าได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กสพ. และเมื่อตรวจสอบสถานะของใบสมัครใน "ประวัติใบคำขอ" ต้องแสดงสถานะ "รอการเจ้าหน้าที่ยืนยันคำขอ (สมัครเข้ากองทุน)"

อย่าลืม "ยืนยันและส่งข้อมูล"

Top

ต้องยืนยันและส่งข้อมูลใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ภายในวันที่เท่าไหร่จึงจะมีผลเป็นสมาชิก กสพ. ในเดือนถัดไป ?


การยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ที่ได้ยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 10 ของเดือนนั้นจะมีผลในเดือนนั้น แต่หากยื่นหลังวันที่ 10 จะมีผลเป็นสมาชิก กสพ. ในเดือนถัดไป

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
ตัวอย่าง 
- ยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก  วันที่ 10  พฤษภาคม จะมีผลเป้นสมาชิก กสพ. ในเดือนพฤษภาคม
- ยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก   วันที่ 11 พฤษภาคม จะมีผลเป้นสมาชิก กสพ. ในเดือนมิถุนายน

Top

ได้ยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการหักเงินสะสม ?


ตรวจสอบที่เมนู "ประวัติใบคำขอ" ให้แน่ใจว่า ใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. อยู่ในสถานะ "อนุมัติเรียบร้อยแล้ว" (เริ่มหักเงินสะสมในเดือนของวันที่มีผล) หากอยู่ในสถานะ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการหักเงิน เบื้องต้นให้ติดต่อการเงินของส่วนงานที่ตนเองสังกัดอยู่เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้

Top

ใบสมัครสมาชิก กสพ. ที่ได้ยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่ ?


การยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ที่ผู้สมัครได้ยืนยันและส่งข้อมูลแล้วภายในวันที่ 5 เที่ยงคืนของแต่ละเดือน จะมีผลเป็นสมาชิก กสพ. ในเดือนถัดไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว คือ ยังไม่ได้รับอนุมัติ โดยตรวจสอบสถานะของใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ใน เมนู "ประวัติใบคำขอ" แล้วพบว่า ยังอยู่ในสถานะ "รอการเจ้าหน้าที่ยืนยันคำขอ" , " รอการเงินยืนยันคำขอ" หรือ "รอกองคลังยืนยันคำขอ" ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามสถานะที่ได้แจ้งไว้เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้
Top

เปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสม


ต้องยืนยันส่งใบคำขอเปลี่ยนแปลง % การนำส่งเงินสะสม ภายในวันที่เท่าไหร่จึงจะมีผลในเดือนถัดไป


การยื่นใบคำขอ % เปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสะสม ที่ได้ยืนยันส่งแล้วภายในวันที่ 25 เที่ยงคืนของแต่ละเดือน จะมีผลในการหักเงินเดือนถัดไป
ตัวอย่าง 
- ยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลง % การนำส่งเงินสะสม วันที่ 25 พฤษภาคม จะมีผลหักเงินสะสมตามที่ได้ยื่นในเดือนมิถุนายน
- ยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลง % การนำส่งเงินสะสม วันที่ 26 พฤษภาคม จะมีผลหักเงินสะสมตามที่ได้ยื่นในเดือนกรกฎาคม

Top

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์


ไม่มีข้อมูลญาติสายตรงในตัวเลือกรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ เพื่อเพิ่มในข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ?


ข้อมูลญาติสายตรงในตัวเลือกรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนตัวในระบบ DSS หากไม่มีข้อมูลญาติสายตรง ให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดอยู่ เมื่อปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลญาติสายตรงจึงจะแสดงให้ในตัวเลือกรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ในระบบ PVD
Top

ข้อมูลญาติสายตรงในตัวเลือกรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ ไม่ถูกต้อง/ข้อมูลผิดอยู่ ?


ข้อมูลญาติสายตรงในตัวเลือกรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนตัวในระบบ DSS หากพบข้อมูลญาติสายตรงที่มีในตัวเลือกไม่ถูกต้องหรือข้อมูลผิดอยู่ ให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดอยู่ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้
Top

ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แสดงอยู่ในระบบ DSS ไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องการแก้ไขใหม่ ?


ให้เข้าไปยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ใหม่ในระบบ PVD เมื่อใบคำขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในระบบ DSS จะปรับปรุงให้ตามที่ได้ยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่
Top

แผนการลงทุน/ยอดเงิน กสพ.


ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุนทำอย่างไร ?


การเปลี่ยนแผนลงทุน ให้ดำเนินการด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของ บลจ. ที่เมนู "เปลี่ยนแผนการลงทุน" ( https://eservice.scbam.com/mypvd) โดยใช้ Username และ Password ที่ บลจ. ได้แจ้งให้เพื่อเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ บลจ. > https://www.scbam.com/th/pvd/

Top

ต้องการทราบข้อมูลการลงทุน หรือยอดเงินที่ได้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ?


ดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของ บลจ. ที่เมนู "Dashboard" ( https://eservice.scbam.com/mypvd) โดยใช้ Username และ Password ที่ บลจ. ได้แจ้งให้เพื่อเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ บลจ. > https://www.scbam.com/th/pvd/

Top

ลืมหรือไม่ทราบ Username และ Password เข้าเว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. ?


ให้ติดต่อ งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 074-28-2054 หรือติดต่อ บลจ. โดยตรง
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.296.pdf

Top

อื่น ๆ


ต้องการลบหรือยกเลิกใบคำขอที่ได้ยื่นไว้ ซึ่งไม่สามารถลบหรือยกเลิกด้วยตนเองได้ ?


ติดต่องานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 074-28-2054 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลบ/ยกเลิกใบคำขอให้
หากใบคำขออยู่ในสถานะ "อนุมัติเรียบร้อยแล้ว" จะไม่สามารถลบหรือยกเลิกใบคำขอดังกล่าวได้ ให้ยื่นใบคำขอใหม่อีกครั้งหากต้องการแก้ไขข้อมูล

Top

% การนำส่งเงินสะสมที่หักจากเงินเดือนเข้ากองทุนอยู่นั้น ไม่ตรงกันกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในประวัติข้อมูล กสพ. ในระบบ DSS และ/หรือในประวัติใบคำขอในระบบ PVD ?


กรณี % การนำส่งเงินสะสมที่หักจากเงินเดือนอยู่นั้นไม่ตรงกันกับข้อมูลประวัติ กสพ. ในระบบ DSS และ ในระบบ PVD ให้ติดต่องานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 074-28-2054 เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้
Top